Warning: mysql_connect() [function.mysql-connect]: Access denied for user 'artex'@'127.0.0.1' (using password: YES) in /data/virtualhosts/publish/tdjlogger.php on line 6

Warning: mysql_select_db() [function.mysql-select-db]: Access denied for user 'nobody'@'localhost' (using password: NO) in /data/virtualhosts/publish/tdjlogger.php on line 7

Warning: mysql_select_db() [function.mysql-select-db]: A link to the server could not be established in /data/virtualhosts/publish/tdjlogger.php on line 7

Warning: mysql_query(): supplied argument is not a valid MySQL-Link resource in /data/virtualhosts/publish/tdjlogger.php on line 25

Warning: mysql_num_rows(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /data/virtualhosts/publish/tdjlogger.php on line 25

Warning: mysql_query(): supplied argument is not a valid MySQL-Link resource in /data/virtualhosts/publish/tdjlogger.php on line 30
Preggie Pops
algemene voorwaarden | copyright Artex V.O.F. | design by Michael Kurtz


   Home
   Preggiepops
   Zwangerschaps-
   misselijkheid

   Producten
   Voedingsinformatie
   Hoe te betalen
   Bestellen
   Reacties
   Contact
Links

Artikel 1 Geldigheid van deze voorwaarden.

1-1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten door Belly Pops, gevestigd te Heemskerk, hierna te noemen Belly Pops, aangegaan.

1-2 De opdracht of bestelling van de opdrachtgever geldt als acceptatie van de algemene voorwaarden van Belly Pops.

1-3 Indien Belly Pops met de opdrachtgever bepalingen overeenkomt die in strijd zijn met een of meerdere artikelen of leden van artikelen in deze voorwaarden, dan zijn deze slechts geldig indien zij schriftelijk zijn overeengekomen.

 

Artikel 2 Algemene voorwaarden van contractpartners en / of derden.

2-1 Belly Pops aanvaardt slechts de toepasselijkheid van algemene voorwaarden van contractpartners en / of derden als deze uitdrukkelijk en schriftelijk worden overeengekomen.

2-2 Eventuele toepasselijkheid van vorengenoemde algemene voorwaarden laten echter de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van Belly Pops onverlet, tenzij deze strijdig zijn met die algemene voorwaarden van contractpartners en / of derden.

2-3 Algemene voorwaarden worden slechts doorBelly Pops aanvaard onder bovengenoemde condities en vinden slechts toepassing op de daarvoor bestemde transactie. Latere transacties zullen niet automatisch wederom afgehandeld worden via die inkoopvoorwaarden.

 

Artikel 3 Aanbiedingen.

Alle aanbiedingen en / of offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. De opgegeven prijzen gelden voor levering af bedrijf of magazijn van Belly Pops, exclusief omzetbelasting en exclusief emballage tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Gegevens in drukwerken verstrekt door Belly Pops zijn aan wijziging onderhevig zonder voorafgaand bericht, zij binden Belly Pops niet.

 

Artikel 4 Overeenkomst.

4-1 De overeenkomst van koop en verkoop van goederen, wordt eerst bindend voor Belly Pops door haar schriftelijke bevestiging.

4-2 Elke met Belly Pops aangegane overeenkomst bevat de ontbindende voorwaarde dat haar van voldoende kredietwaardigheid van de opdrachtgever zal blijken, zulks uitsluitend te harer beoordeling. Opdrachtgever zal toestaan dat Belly Pops zonodig informatie betreffende hem opvraagt, voor welke informatie Belly Pops zich zal wenden tot bureau Experian.

4-3 Gegevens betreffende het aangebodene zoals eigenschappen, maten, kleur enz., alsmede gegevens in drukwerken, tekeningen, afbeeldingen e.d. door Belly Pops  bij de aanbieding verstrekt, zijn voor haar niet bindend en worden te goede trouw gegeven.

 

Artikel 5 Afspraken.

Afspraken of overeenkomsten met ondergeschikte leden van het personeel van Belly Pops  binden de laatste niet, voor zover ze door Belly Pops  niet schriftelijk zijn bevestigd. Als ondergeschikt personeel zijn in dit verband te beschouwen alle werknemers en medewerkers die geen procuratie hebben.

Artikel 6 Intellectuele eigendomsrechten.

6-1 Op alle door Belly Pops verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen en modellen enz. behoudt zij zich alle intellectuele eigendomsrechten voor. Verveelvoudiging, openbaarmaking en kopiëren zijn slechts toegestaan met de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Belly Pops.

6-2 De in het eerste lid bedoelde ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen en modellen enz. blijven het onvervreemdbaar eigendom van Belly Pops en dienen op haar eerste verzoek onverwijld geretourneerd te worden.

6-3 Voor elke in strijd met deze bepaling verrichte handeling is de weder partij een gefixeerde boete verschuldigd van Æ’ 10.000,00 dan wel € 4.500,00, onverminderd het recht van Belly Pops om aanspraak te maken op volledige schadevergoeding.

 

Artikel 7 Prijzen.

7-1 Alle overeenkomsten worden steeds afgesloten op basis van de op het tijdstip van afsluiting geldende prijzen. Prijslijsten en reclame materialen zijn aan wijzigingen onderhevig en binden Belly Pops niet.

7-2 Indien na de overeenkomst de prijzen van lonen, sociale lasten, omzetbelasting e.d. verhogingen ondergaan, ook al geschieden deze ingevolge reeds bij de aanbieding te voorziene omstandigheden, kunnen deze worden doorberekend.

7-3 Indien de prijsfluctuaties meer dan 5% bedraagt van de overeengekomen transactie, hebben beide partijen het recht om algehele verrekening te verlangen.

 

Artikel 8 Gedeeltelijke levering.

Elke gedeeltelijke levering, waaronder mede wordt verstaan de levering van goederen van een samengestelde order, kan worden gefactureerd; in een dergelijk geval moet betaling plaatshebben overeenkomstig het bepaalde in artikel "Betaling".

 

Artikel 9 Emballage.

Indien noodzakelijk wordt emballage tegen kostprijs berekend en niet teruggenomen. De noodzakelijkheid van het gebruik van emballage is ter beoordeling van Belly Pops.

 

Artikel 10 Aanbetaling.

Belly Pops is gerechtigd bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling van minimaal 25% te vragen. Indien door wanprestatie van Belly Pops de overeenkomst wordt ontbonden heeft de opdrachtgever het recht op terugbetaling van de gedane aanbetaling, benevens schadevergoeding, zoals verder in deze voorwaarden geregeld, waarvan in ieder geval de wettelijke rente over het door hem vooruitbetaalde bedrag deel uitmaakt.

 

Artikel 11 Leveringstermijnen.

11-1 De overeengekomen leveringstermijnen zijn geen fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dient de opdrachtgever Belly Pops schriftelijk in gebreke te stellen. De leveringstermijnen zijn vastgesteld in de verwachting dat er geen beletselen voor Belly Pops   zijn om de goederen te leveren of de werkzaamheden ter hand te nemen.

11-2 Wanneer bestelde goederen, na het verstrijken van de leveringstermijn niet door de opdrachtgever zijn afgenomen, staan die goederen voor zijn rekening en risico te zijner beschikking opgeslagen.

Artikel 12 Vervoer.

De verzending geschiedt op de wijze als door Belly Pops is aangegeven. Wenst de opdrachtgever een zending anders te ontvangen, dan zijn de extra kosten hieraan verbonden voor zijn rekening.

 

Artikel 13 Meer- en minderwerk.

13-1 Het werk omvat alleen datgene, dat tussen partijen schriftelijk is overeengekomen. Meer- en minderwerk voor of tijdens de uitvoering van de werkzaamheden mondeling of schriftelijk opgedragen, komt voor verrekening in aanmerking. De toepasselijkheid van het in artikel 7A:1646 Burgerlijk Wetboek bepaalde wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

13-2 Door Belly Pops te maken kosten welke hun oorzaak vinden buiten haar schuld, kunnen aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

 

Artikel 14 Uitbesteding werk aan derden.

Opdrachtgever machtigt Belly Pops om de opdracht door een door haar aan te wijzen derde, op een door haar gewenst tijdstip te laten uitvoeren.

 

Artikel 15 Wijziging van de opdracht.

15-1 Wijzigingen in de oorspronkelijke order, van welke aard ook, schriftelijk of mondeling door of namens de opdrachtgever aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij de prijsopgave kon worden gerekend, worden de opdrachtgever extra in rekening gebracht.

15-2 Door de opdrachtgever, na het verstrekken van de opdracht, alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering daarvan, moeten door de opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan Belly Pops ter kennis zijn gebracht. Worden ze mondeling of per telefoon opgegeven dan is het risico voor de tenuitvoerlegging van de wijzigingen voor rekening van de opdrachtgever.

15-3 Aangebrachte wijzigingen kunnen tot gevolg hebben, dat de voor de veranderingen overeengekomen levertijd door Belly Pops  buiten haar verantwoordelijkheid wordt overschreden.

 

Artikel 16 Annuleren.

16-1 Indien de opdrachtgever de opdracht annuleert en / of de goederen weigert af te nemen, is hij verplicht de door Belly Pops  reeds aangeschafte materialen en grondstoffen, al dan niet be- of verwerkt tegen de kostende prijs, inclusief lonen en sociale lasten, over te nemen. Opdrachtgever zal eveneens aan Belly Pops als schadeloosstelling verschuldigd zijn het bedrag van 1/3 van de overeengekomen prijs. Opdrachtgever is voorts verplicht Belly Pops te vrijwaren tegen vorderingen van derden als gevolg van de annulering van de opdracht en / of weigering van de goederen.

16-2 Onverminderd het vermelde in het vorige lid van dit artikel behoudt Molletje zich alle rechten voor om volledige nakoming van de overeenkomst en / of volledige schadevergoeding te vorderen.

 

Artikel 17 Reclame.

17-1 Opdrachtgever is verplicht terstond na de levering van de goederen deze grondig te inspecteren op gebreken en bij aanwezigheid daarvan, Belly Pops terstond schriftelijk op de hoogte te brengen. Indien de opdrachtgever niet binnen 8 dagen na de dag van de levering Belly Pops wijst op gebreken, die bij grondig onderzoek konden worden opgemerkt, dan wordt de opdrachtgever geacht met de staat waarin het gekochte is geleverd, in te stemmen en vervalt ieder recht op reclame.

17-2 Belly Pops dient in staat te worden gesteld ingediende reclames te controleren. Bij overeenstemming zal een schriftelijke verklaring worden opgesteld die door beide partijen dient te worden ondertekend.

17-3 Indien de reclame naar het oordeel van Belly Pops juist is, zal zij hetzij een billijke schadevergoeding betalen tot ten hoogste de factuurwaarde van de geleverde goederen, hetzij de geleverde goederen gratis vervangen na terugzending daarvan in de originele toestand. Belly Pops is niet tot verdere schade of kostenvergoeding hoe ook genaamd verplicht.

 

Artikel 18 Garantie.

18-1 Gedurende een nader overeengekomen periode na levering verleend Belly Pops aan de opdrachtgever schriftelijk garantie voor materiaal- en fabricagefouten, welke bij normaal gebruik ontstaan. De garantie van Belly Pops vervalt indien de fouten het gevolg zijn van onoordeelkundig gebruik, of van andere oorzaken dan van materiaal- en fabricagefouten of indien Belly Pops na overleg met de opdrachtgever gebruikt materiaal of gebruikte goederen levert.

18-2 Voor verkochte en geleverde goederen met fabriek- resp. importeurs- of groothandelgarantie gelden slechts de door deze leveranciers gestelde garantiebepalingen.

 

Artikel 19 Risico bij reparatie.

19-2 De opdrachtgever zal zelf zorgen voor een veiligheidscopie van de op eventuele aanwezige gegevensdrager(s) zich bevindende informatie. Voor verlies aan informatie op deze gegevensdrager(s) is Belly Pops niet aansprakelijk.

 

Artikel 20 Retentierecht.

WanneerBelly Pops goederen van de opdrachtgever onder haar heeft, is zij gerechtigd deze goederen onder haar te houden tot voldoening van alle kosten die zij besteed heeft aan de uitvoering van de opdracht, tenzij de opdrachtgever voor die kosten voldoende zekerheid heeft gesteld. Belly Pops heeft dit retentierecht eveneens op grond van eerdere overeenkomsten waaruit de opdrachtgever nog betalingen verschuldigd is.

 

Artikel 21 Aansprakelijkheid.

21-1Belly Pops is niet aansprakelijk voor de kosten, schaden en interesten die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van:

a.        Overmacht, zoals verder in deze voorwaarden is omschreven;

b.        Daden of nalatigheden van de opdrachtgever, zijn ondergeschikten, dan wel andere personen die door of vanwege hem te werk zijn gesteld.

c.        Nalatigheden van de opdrachtgever in het onderhoud van de geleverde zaken;

d.        Beschadigingen aan de geleverde zaken ten gevolge van mechanische en chemische dan wel biologische invloeden van buitenaf;

e.        Normale slijtage aan de geleverde zaken ten gevolge van dagelijks gebruik;

f.         Buitengewone luchtvochtigheidcondities in de ruimte waarin de geleverde zaken zijn aangebracht en / of geleverd;

g.        Verkleuring van de geleverde zaken ten gevolge van de inwerking van licht;

h.       Enige andere van buiten afkomende oorzaak.

21-2 Belly Pops is slechts aansprakelijk, voor zover haar verzekering dit dekt, dan wel tot maximaal de factuurwaarde, voor schade aan het werk, hulpstukken materiaal en materieel, alsmede aan het werk en / of eigendommen van de opdrachtgever en / of derden, voor zover ontstaan door grove schuld van Belly Pops  of van hen, die door Belly Pops te werk zijn gesteld.

21-3 Belly Pops zal in beginsel niet gehouden zijn geleden bedrijf- en / of gevolgschade van een opdrachtgever te vergoeden zulks afhankelijk van de aard van de schuld.

 

Artikel 22 Overmacht.

22-1 Buitengewone omstandigheden, zoals onder andere stormschade en andere natuurrampen, belemmering door derden, belemmering in het vervoer in het algemeen, gehele of gedeeltelijke werkstakingen, oproer, oorlog of oorlogsgevaar zowel hier te lande als in het land van herkomst van de materialen, uitsluitingen, verlies of beschadiging van goederen bij transport naar Belly Pops  of de opdrachtgever, niet of niet tijdige levering van goederen door leveranciers van Belly Pops, ex- en importverboden, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, belemmerende maatregelen van enige overheid, brand, storingen en ongevallen in het bedrijf of in de middelen van vervoer van Belly Pops, dan wel in de middelen van vervoer van derden, het opleggen van heffingen of andere overheidsmaatregelen, die een wijziging in de feitelijke omstandigheden meebrengen, leveren voor Belly Pops overmacht op, die haar ontheffen van haar verplichting tot levering zonder dat de opdrachtgever enigerlei recht op schadevergoeding van welke aard of hoe ook genaamd kan doen gelden.

22-2 Molletje is in deze of dergelijke gevallen gerechtigd, zulks geheel te harer eigen beoordeling om de koopovereenkomst te annuleren of deze op te schorten, respectievelijk te wijzigen, totdat de buitengewone omstandigheden hebben opgehouden te bestaan.

 

Artikel 23 Eigendomsvoorbehoud.

23-1 Zolang Belly Pops geen volledige betaling inzake van een overeenkomst van partijen met betrekking tot de koop / verkoop heeft ontvangen, blijven de geleverde goederen, haar eigendom.

23-2 Belly Pops  heeft het recht deze goederen terug te vorderen en tot zich te nemen, indien de nalatige opdrachtgever zijn verplichtingen niet nakomt, indien hij liquideert, surséance van betaling aanvraagt of heeft verkregen, in staat van faillissement wordt verklaard of beslag op de goederen wordt gelegd.

23-3 Alle daden van beschikking met betrekking tot de verkochte en geleverde goederen, zijn de opdrachtgever verboden, zolang hij niet aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.

 

Artikel 24 Wanprestatie en ontbinding.

24-1 Indien de opdrachtgever op enigerlei wijze wanprestatie pleegt, zal hij daarvoor alleen reeds in gebreke zijn zonder dat enige ingebrekestelling vereist is.

24-2 Onverminderd het bepaalde in het Burgerlijk Wetboek zal Molletje ingeval van wanprestatie het recht hebben de gesloten overeenkomst op te schorten, deze geheel of ten dele zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden te verklaren, zulks te harer keuze.

24-3 De in lid 2 van dit artikel vermelde rechten heeft Molletje eveneens, indien de opdrachtgever in staat van faillissement mocht worden verklaard of zijn faillissement wordt aangevraagd, indien hij surséance van betaling heeft aangevraagd of heeft verkregen, zijn onroerende goederen in beslag zijn genomen, zijn bedrijf in liquidatie is getreden of door een derde c.q. derden is of wordt overgenomen, of indien hij het voornemen heeft Nederland metterwoon te verlaten. In al deze gevallen zullen alle vorderingen, die Molletje op de opdrachtgever heeft, terstond opeisbaar zijn.

 

Artikel 25 Betaling.

25-1 Betalingen, , dienen per card of i deal te geschieden na bestelling op de site, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

25-2 Belly Pops is gerechtigd indien de betaling van het verschuldigde niet binnen de gestelde termijn door haar is ontvangen, aan de opdrachtgever een rente ad. 1,25% per maand te berekenen, gerekend vanaf de dag van verzending van de facturen.

25-3 Belly Pops  is voorts gerechtigd, buiten de hoofdsom en rente om van de opdrachtgever alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, door de niet betaling veroorzaakt te vorderen, waaronder begrepen de kosten van advocaat, procureur, gerechtsdeurwaarder en incassobureau.

25-4 De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van de hoofdsom vermeerderd met de rente, met een minimum van Æ’ 75,00 dan wel € 35,00. Tevens worden de buitengerechtelijke kosten verhoogd met alle kosten voor juridisch advies en bijstand. Uit het enkele feit dat Belly Pops zich heeft verzekerd van de hulp van een derde blijkt de grootte en de gehoudenheid tot betaling van de buitengerechtelijke kosten.

 

Artikel 26 Toepasselijk recht.

Op alle door Belly Pops  gesloten overeenkomsten en / of verrichte handelingen is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing; deze overeenkomsten en / of handelingen worden geacht in Nederland te zijn gesloten, respectievelijk verricht.

 

Artikel 27 Geschillen.

Alle geschillen voortvloeiende uit de tussen partijen gesloten overeenkomsten, daaronder begrepen de enkele invordering van het verschuldigde, zullen voor de Burgerlijke Rechter van de vestigingsplaats van Belly Pops, indien Belly Pops dit wenst, aanhangig worden gemaakt voor zover de Burgerlijke Rechter daartoe wettelijk bevoegd is.